Interna publikationer exkl. Examensarbeten/MSc-thesis

2009

  Sonesten, L., 2009. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2008. Intern publikation 2009:15, Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (884 KB)

  Sonesten, L., 2009. Kolbäcksån. Sammanfattning av Recipientkontroll 2008. Intern publikation 2009:14, Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (1,8 MB)

  Sonesten, L. och Quintana, I., 2009. Kolbäcksån. Recipientkontroll 2008. Intern publikation 2009:13, Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (4,2 MB)

  Löfgren, S. (red)., 2009. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2007. Intern publikation 2009:11, Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (1,9 MB)

  Orback, C., Wallin, M., Djodjic, F., Rydin, E., 2009. Kväve- och fosforbelastning på Florsjön och Östersjön. Källfördelningsmodellering med FyrisNP. Intern publikation 2009:10. Institutionen för vatten och miljö, SLU.

  Wallman, K., Sonesten, L. och Wallin, M., 2009. Miljöövervakning i Mälaren 2008, Intern publikation 2009:7. Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (2,7 MB)

  Temnerud, J., Fölster, J., Pilström, F. och Kevin, B., 2009. Synoptisk provtagning av små vattendrag i södra Sverige oktober 2007. Intern publikation 2009:6, Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (1,8 MB)

  Ivalo, A.C.B., Nisell, J., Fölster, J., 2009. Förändringar i markanvändning - en jämförelse mellan Häradsekonomiska kartan och nutida data för 24 avrinningsområden, Intern publikation 2009:5. Institutionen för vatten och miljö, SLU.

  Grandin, U., Hallstan, S., 2009. Fladdermöss lämplighet som indikatorer för olika miljömål. Statistisk analys av inventeringsresultat från Blekinge, Halland och Jönköpings län. Intern publikation 2009:3, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

  Sandin, L., Göthe, E., Kahlert, M. & Temnerud, J., 2009. Variation i biologisk mångfald och samhällsstruktur hos bottenfauna och kiselalger i två små avrinningsområden. Intern publikation 2009:2, Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (760 KB)

  Eklöf, K., Fölster, J., Bishop, K., 2009. Kvicksilvertrender i svenska vattendrag. Intern publikation 2009:1, Institutionen för vatten och miljö, SLU. pdf-fil (5,5 MB)

2008

  Kahlert, M., Gottschalk, S., 2008. Kiselalger i vattendrag i Dalarnas län. Intern publikation 2008:24, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Wallman, K., 2008. Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi 2008-08-25. Intern publikation 2008:23, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (760 KB)

  Hansson, K., Wallin, M., Djodjic, F. & Lindgren, G., 2008. The FyrisNP model Version 3.1 - A tool for catchment-scale modelling of source apportioned gross and net transport of nitrogen and phosphorus in rivers. Technical description.. Intern publikation 2008:19, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (588 KB)

  Hansson, K., Wallin, M., Djodjic, F. & Orback, C., 2008. The FyrisNP model Version 3.1. A user's manual. Intern publikation 2008:18, Institutionen för miljöanalys, SLU.pdf-fil (1 MB)

  Sonesten, L., 2008. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2007. Intern publikation 2008:17, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,2 MB)

  Sonesten, L., Quintana, I., 2008. Kolbäcksån - Recipientkontroll 2007. Intern publikation 2008:16, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (5,5 MB). Sammanfattning pdf-fil (4,2 MB)

  Sonesten, L., 2008. Kolbäcksån - Provfiske och metaller i fisk 2007. Intern publikation 2008:15, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,8 MB)

  Wallin, M., Sonesten, L., 2008. Miljöövervakning i Mälaren 2007. Intern publikation 2008:14, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,7 MB)

  Löfgren, S. (red)., 2008. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2006. Intern publikation 2008:13, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,2 MB)

  Åkerblom, S. & Johansson, K., 2008. Kvicksilver i svensk insjöfisk – variationer i tid och rum. Intern publikation 2008:8, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (444 KB)

  Kahlert, M., 2008. Kiselalgundersökning i södra delen av Norra Östersjödistriketet 2007. Intern publikation 2008:7, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,5 MB)

  Kahlert, M., 2008. Kiselalgundersökning i Motala Ströms delområde, 2007. Intern publikation 2008:6, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,8 MB)

  Djodjic, F., 2008. Identifiering av riskområden för fosforförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde i Dalarna. Intern publikation 2008:5, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,9 MB)

  Grandin, U., 2008. Krav på stickprovsstorlek vid inventering av bebyggelsens avvikelse från originalskick. Rapportering av ett uppdrag från Riksantikvarieämbetet. Intern publikation 2008:3, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (128 KB)

  Löfgren, S., 2008. Revision av växtnäringsprogrammen – observationsfält och typområden. Intern publikation 2008:1, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,3 MB)

2007

  Sonesten, L., 2007. Utvärdering av vår- och höstprovtagning av bottenfauna i Vänern. Intern publikation 2007:28, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (490 KB)

  Grandin, U., Larson, D., 2007. Dykinventering av vandrarmussla i Mälaren och Hjälmaren. Rapportering av uppdrag 2160634 (del 2) från Naturvårdsverket. Intern publikation 2007:27, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (650 KB)

  Grandin, U., Larson, D., 2007. Riskanalys och metodik för övervakning av vandrarmussla (Dreissena polymorpha). Rapportering av uppdrag 2160634 från Naturvårdsverket. Intern publikation 2007:26, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (230 KB)

  Stendera, S., Grandin, U., 2007. Ängs- och betesmarksinventeringen TUVA - en multivariat analys av miljöfaktorer och växtsamhällen. Intern publikation 2007:25, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (14,1 MB)

  Lundin, L., & Lode, E., 2007. Long-term climate for selected ”ICP Forests Level II” plots in Sweden. Intern publikation 2007:24, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,6 MB)

  Kahlert, M., Andrén, C. & Jarlman, A., 2007. Bakgrundsrapport för revideringen 2007 av bedömningsgrunder för påväxt – kiselalger i vattendrag. Intern publikation 2007:23, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (670 KB)

  Hallstan, S., Grandin, U., 2007. Sjöhjortronets lämplighet som indikator för miljömålen Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. Statistisk analys av inventeringsresultat från Blekinge, Skåne, Kronoberg och Jönköpings län. Intern publikation 2007:22, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (172 KB)

  Kreuger, J., 2007. Screeningundersökning av pesticidförekomst inom Norra Östersjöns vattendistrikt 2007. Intern publikation 2007:20, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,8 MB)

  Fölster, J., Erlandsson, M., Temnerud, J., 2007. Förändringar av halter och transporter av närsalter i flodvattennätet. Intern publikation 2007:18, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Wilander, A., Fölster, J., 2007. Sjöinventeringen 2005 En synoptisk vattenkemisk undersökning av Sveriges sjöar. Intern publikation 2007:16, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (9,2 MB)

  Fölster, J., Erlandsson, M., Temnerud, J., 2007. Surhet och försurning i vattendrag i ett variabelt landskap. Intern publikation 2007:15, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Grandin, U., Goedkoop, W., Bråkenhielm, S., 2007. Kurskompendium för kursen Tillämpad miljöanalys 2007 års upplaga. Intern publikation 2007:14, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Sonesten, L., 2007. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2006. Intern publikation 2007:13, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,1 MB)

  Sonesten, L., Quintana, I., 2007. Kolbäcksån - Recipientkontroll 2006. Intern publikation 2007:12, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (5,6 MB). Sammanfattning pdf-fil (2,5 MB)

  Löfgren, S. (red)., 2007. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2005. Intern publikation 2007:11, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,6 MB)

  Grandin, U., 2007. Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar. Intern publikation 2007:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (508 KB)

  Kahlert, M., 2007. Kiselalgsundersökning i södra delen av Norra Östersjödistriktet, 2006. Intern publikation 2007:8, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (484 KB)

  Willén, E., 2007. Växtplankton i sjöar. Bedömningsgrunder. Intern publikation 2007:6, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,2 MB)

  Sonesten, L., 2007. Reviderade bedömningsgrunder för klorofyll. Revidering och anpassning till "nordiska" interkalibreringen av klorofyll i sjöar (NGIG). Intern publikation 2007:5, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,8 MB)

  Johnsson, R. & Goedkoop, W., 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag - Användarmanual och bakgrundsdokument. Intern publikation 2007:4, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (4,5 MB)

  Persson, G., Willén, E., Wällstedt, T., 2007. Överdosering av kalk; Underlag till revision av Naturvårdsverkets handbok för kalkning av sjöar och vattendrag. Intern publikation 2007:3, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (572 KB)

  Cory, N., Löfgren, S., Bishop, K., 2007. Modelling inorganic Aluminium in the SKOKAL streams. Intern publikation 2007:1, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,3 MB)

2006

  Kahlert, M., Jarlman, A., 2006. Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys inom den nationella miljöövervakningen 2006. Slutrapport. Intern publikation 2006:25, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (284 KB)

  Fölster, J., Wilander, A., 2006. Skillnad i surhet och försurning mellan sjöar 1-4 ha och sjöar 4-10 ha. Intern publikation 2006:24, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,7 MB)

  Goedkoop, W., Kreuger J., 2006. Övervakning av biologiska effekter i vattendrag vid användning av insektsmedel på stormfällt timmer i sydsvenska skogar. Intern publikation 2006:22, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (30,3 MB)

  Sandin, L., Stendera, S., 2006. Analys av befintlig övervakning med avseende på biologisk mångfald (utreding). Intern publikation 2006:20, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (240 KB)

  Stendera, S., Fölster, J., 2006. Recovery of macroinvertebrates from acidification in Swedish natural reference lakes. Intern publikation 2006:19, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (980 KB)

  Grandin, U., 2006. Statistisk analys av möjligheter att kunna upptäcka regionala trender i de nuvarande programmen för nationell övervakning av sötvatten. Ett underlag för revisionen av programmen år 2006 - Rapportering av uppdrag 216 0536 från Naturvårdsverket. Intern publikation 2006:18, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (4,6 MB)

  Hansson, K., Wallin, M. & Lindgren, G., 2006. The FYRIS model Version 2.0 – A tool for catchment-scale modelling of source apportioned gross and net transport of nitrogen and phosphorus in rivers. Technical description. Intern publikation 2006:17, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1 MB)

  Hansson, K., Wallin, M. & Lindgren, G.., 2006. The FYRIS model Version 2.0 - A tool for catchment-scale modelling of source apportioned gross and net transport of nitrogen and phosphorus. A user´s manual. Intern publikation 2006:16, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1 MB)

  Sonesten, L., 2006. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005. Intern publikation 2006:14, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1 MB)

  Sonesten, L., Quintana, I., 2006. Kolbäcksån - Recipientkontroll 2005. Intern publikation 2006:13, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (6,6 MB). Sammanfattning pdf-fil (2,5 MB)

  Löfgren, S. (red)., 2006. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2004. Intern publikation 2006:12, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,3 MB)

  Willén, E., 2006. Växtplanktons rehabilitering i försurade sjöar efter kalkning; Resultat från IKEU-sjöar. Intern publikation 2006:11, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,1 MB)

  Lange, G., 2006. Pesticide use in Rice cultivation in Tarapoto, Peru - Pesticides residues in blood of farmers,usages behaviour, and health practices. Intern publikation 2006:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,7 MB)

  Grandin, U., Hallstan, S. & Goodkoop, W., 2006. Vandrarmusslans spridningspotetial i Sverige - litteraturgenomgång och vattenkemisk riskmodell, Intern publikation 2006:9, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (592 KB)

  Wilander, A. & Sonesten, L., 2006. Underlag och föreslag till reviderade bedömningsgrunder för siktdjup. Intern publikation 2006:8, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,2 MB).

  Wilander, A. & Sonesten, L., 2006. Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för syrgas. Intern publikation 2006:7, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,6 MB)

  Sonesten, L. & Wilander A., 2006. Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för klorofyll. Intern publikation 2006:6, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,2 B)

  Johnsson, R. & Goedkoop, W., 2006. Revidering av bedömningsgrunder för bottenfauna I sjöar och vattendrag - Projekt 502 0510. Intern publikation 2006:5, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (6,3 MB)

  Willén, E., 2006. Planktiska alger i sjöar - Bedömningsgrunder. Intern publikation 2006:4, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (888 KB)

  Stendera, S., 2006. Recovery of lake ecosystems from acidification - Literature review. Intern publikation 2006:3, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Lundin, L., 2006. Meteorologiska uppgifter vid SVO:s obsytor - "ICP Forest Level II". Intern publikation 2006:1, Institutionen för miljöanalys, SLU.

2005

  Bergfur, J., 2005. Assessing the ecological quality (structure, function and biodiversity) of running waters. Literature review. Intern publikation 2005:30, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (240 KB)

  Kylin, H., 2005. Växtskyddssubstanser i avloppsvatten och -slam från sju svenska reningsverk. Intern publikation 2005:29, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (484 KB)

  Johnson, R. M., 2005. Responses of microinvertebrate assemblages of boreal streams to acid stress. Intern publikation 2005:26, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Östlund, M., 2005. Vattenvegetation i kalkade sjöar - tillstånd och utveckling i IKEU-sjöar. Intern publikation 2005:25, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3 MB)

  Hellström, A. & Kreuger, J., 2005. Litteraturstudie av veterinärmedicinska produkter inför screeningen 2006. Intern publikation 2005:23, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (628 KB)

  Köhler, S. & Bishop, K., 2005. Quantifying the error in EQC introduced by not including aluminium buffering in the conversion of ANC to pH. Intern publikation 2005:22, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (844 KB)

  Grandin, U., 2005. Möjligheter till miljöövervakning av främmande evertebrater i Mälaren – en pilotstudie. Intern publikation 2005:21, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (376 KB)

  Grandin, U., 2005. Förslag till anpassning av dagens miljöövervakning för att inkludera effekter av en eventuell klimatförändring. Intern publikation 2005:20, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (300 KB)

  Grandin, U., 2005. Miljöövervakning av främmande växt- och evertebratarter i sötvatten i Sverige. Intern publikation 2005:19, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (444 KB)

  Sonesten, L., 2005. Källfördelning av kväve och fosfor i Glummans avrinningsområde. Intern publikation 2005:17, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (984 KB)

  Sonesten, L., 2005. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2004. Intern publikation 2005:16, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (856 KB)

  Sonesten, L., Quintana, I., 2005. Kolbäcksån. Recipientkontroll 2004. Intern publikation 2005:15, Institutionen för miljöanalys, SLU. , Textdel pdf-fil (5,4 MB), bilagor pdf-fil (2,1 MB). Sammanfattning pdf-fil (5 MB)

  Törnquist, M., Kreuger, J., Adielsson, S., Kylin, H., 2005. Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2004. IMA Rapport 2005:14 & Ekohydrologi 88. pdf-fil (2 MB)

  Lundqvist, A., 2005. Bottenfaunautvärdering för Fysingen, Upplands Väsby kommun. Intern publikation 2005:12, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,1 MB)

  Löfgren, S. (red)., 2005. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2003. Intern publikation 2005:11, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,7 MB)

  Bishop K, Buffam I., Fölster J., Laudon J., Temnerud J., 2005. Spatial Variability and the Assessment of Forest Streams. Intern publikation 2005:9, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (383 KB)

  Kylin, H., 2005. Monitoring av kemiska ämnen från båtbottenfärger. En undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina. Intern publikation 2005:8, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Weyhenmeyer, G., 2005. Automatiska mätningar av löst organiskt material i Mälarens inflöden. Intern publikation 2005:7, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,7 MB)

  Persson, G. & Wilander, A., 2005. Identifiering och förteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat på databaser vid SLU. Intern publikation 2005:6, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1MB)

  Ulén, B., Fölster, J., 2005. Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag. Intern publikation 2005:5, Institutionen för markvetenskap och Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (6,5 MB)

  Fölster J., Wilander A., 2005. Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*. Intern publikation 2005:3, Institutionen för miljöanalys, SLU.. pdf-fil (3,3 MB)

  Dahl, J., 2005. Bottendjuren i våra sjöar och vattendrag hjälper oss vaka över miljön - En litteratursammanställning. Intern publikation 2005:2, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (464 KB)

  Willén, E., 2005. Växtplankton i sjöar. Revidering av bedömningsgrunder. Intern publikation 2005:1, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (940 KB)

2004

  Persson, G. & Wilander, A., 2004.Utveckling av IKEU inför 2000-talet; redovisning av ett utredningsuppdrag Intern publikation 2004:25, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (11,4 MB)

  Sonesten, L., 2004. Källfördelning av kväve och fosfor i Ölman och Sorkans avrinningsområde. Intern publikation 2004:24, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (800 KB)

  Löfgren, S. (red)., 2004. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark -IM. Sammanfattning av 2002 års resultat. Intern publikation 2004:23, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1 MB)

  Goedkoop, W., 2004. Utvärdering av bottenfaunadata (1986–2003) i nationella och regionala sjöar och vattendrag i Östergötlands län. Intern publikation 2004:22, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (4,3 MB)

  Persson, G., Svensson, J.-E., 2004. Kvantitativa djurplanktonundersökningar i Sverige - när, var, hur och varför?. Intern publikation 2004:21, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3 MB)

  Hörnström, E., Ekström, C., Sundbom, M., Edberg, F., 2004. Vattenkemi och plankton före och efter kalkning i sjöar i Åvaområdet. Intern publikation 2004:20, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1 MB)

  Wilander, A., 2004. Förslag till bedömningsgrunder för eutrofierande ämnen. Intern publikation 2004:19, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2 MB)

  Kreuger, J., Törnquist, M., Kylin, H., 2004. Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åsar samt i nederbörd under 2003. Intern publikation 2004:18, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (4,4 MB)

  Johnson, R. K., 2004. Relationships between macroinvertebrate communities of stream riffle habitates and water chemistry variables indicative of acid-stress. Intern publikation 2004:17, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,6 MB)

  Åkerblom, N., 2004. Agricultural pesticide toxicity to aquatic organisms - a literature review. Intern publikation 2004:16, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,9 MB)

  Goedkoop, W., 2004. Utvärdering av bottenfaunadata från regionala och nationella referenssjöar i Uppsala län. Intern publikation 2004:15, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,7 MB)

  Kylin, H., 2004. Artic Ocean 2002. Journal Notes with Special Emphasis on Birds and Halos. Intern publikation 2004:14, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2 MB)

  Fölster, J., Sandin, L., Wallin, M., 2004. A suggestion to a typology for Swedish inland surface waters according to the EU Water Framework Directive. Intern publikation 2004:13, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,7 MB)

  Cory, N., Andrén, C., Bishop, K., 2004. Modelling of aluminium speciation as a complement to laboratory-based analysis. Intern publikation 2004:12, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (192 KB)

  Cory, N., 2004. Catchment Origins of Al in Freshwaters - with an emphasis on Northern Sweden. Literature review. Intern publikation 2004:11, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (680 KB)

  Löfgren, S. (red)., 2004. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark -IM. Sammanfattning av 1997-2001 och årsrapport för 2001. Intern publikation 2004:7, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,2 MB)

  Fölster, J., Rapp, L., Erlandsson, M., Wilander, A., Biskop, K., 2004. Beräkning av referensvärden för surhetstillståndet i sjöar. Intern publikation 2004:5, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,8 MB)

  Johnson, R. K., Goedkoop, W., 2004. Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: En granskning av den föreslagna svenska sötvattenstypologin avseende bottenfauna. Intern publikation 2004:4, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Willén, E., Larson, D., 2004. Typanpassning av sjöar och vattendrag. En granskning av den föreslagna svenska typologin med avseende på växtplankton och makrofyter. Intern publikation 2004:3, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (790 KB)

  Larson, D., Sandin, L., 2004. Före detta studenters uppfattning om kursen Tillämpad Miljöanalys på SLU. Intern publikation 2004:2, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (316 KB)

  Hellström, A., 2004. Uptake of Organic Pollutants in Plants. Intern publikation 2004:1, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (544 KB)

2003

  Göransson, E., Wallin, M., 2003. Karakterisering av sjöar och vattendrag: Manual för indelning i vattentyper. Intern publikation 2003:22, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Sandin, L., 2003. Bedömning av miljökvalitet i rinnande vatten för fisk och bottenfauna: hur representativa är våra provtagningslokaler? Intern publikation 2003:21, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (680 KB)

  Persson, G., 2003. Nitrogen retension in lakes in Sweden; a review. Intern publikation 2003:19, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (928 KB)

  Kvarnäs, H., Lundin, L., 2003. Representativa nederbördsstationer för SVOs obsyteprogram. Intern publikation 2003:18, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Johnson, R. K., Goedkoop, W., Willén, E., Larson, D., 2003. Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: Kritisk granskning av biologiska kvalitetsfaktorer med bedömningsgrunder. Intern publikation 2003:17, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (790 KB)

  Weyhenmeyer, G., Rydin, E., 2003. Sedimentens bidrag till fosforbelastningen i Mälaren. Intern publikation 2003:15, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,1 MB). Sammanfattning pdf-fil (2,4 MB)

  Tomsone, S., 2003. Determination of Pesticide Residues in Water and Plant Material by Gas and Thin-Layer Chromatography. Intern publikation 2003:14, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Sandin, L., 2003. Harmonisering av två provtagningsmetoder för bottenfaunaundersökningar i sjöar inom Integrerad KalkningsEffekt Uppföljning. Intern publikation 2003:13, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Kreuger, J., Holmberg, H.,Kylin, H. & Ulén, B., 2003. Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002. Årsrapport till det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark, delprogram pesticider. Intern publikation 2003:12, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Wilander, A., (red.), 2003. Skyddad natur. En undersökning av två sjöar och deras utloppsbäckar i Padjelanta 2002. Intern publikation 2003:11, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,5 MB)

  Sonesten, L., 2003. Metaller i akvatisk biota. En genomgång av den nationella data-basen, samt de nationella och regionala övervakningsprogrammen. Intern publikation 2003:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,4 MB)

  Kylin, H., 2003. Fully Portable Field Extraction Equipment for Solid Phase Extraction of Water Samples in Remorte Locations. Technical Report. Intern publikation 2003:9, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Weyhenmeyer, G., Willén, E., Persson, G., Eriksson, L., 2003. Miljöövervakning i Mälaren 2002. Intern publikation 2003:8, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (4,1 MB)

  Larson, D., 2003. Predicting the threats to ecosystem function and economy of alien vascular plants in freshwater environments. Literature review. Intern publikation 2003:7, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,1 MB)

  Sandin, L. 2003. Undersökning av påväxt, bottenfauna, makrofyter och fisk längs en naturlighetsgradient i Emåns & Mörrumsåns avrinningsområden. Intern publikation 2003:4, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (8,7 MB)

  Wilander, A., Johnson, R. K. & Goedkoop, W., 2003. Riksinventering 2000. En synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag. Intern publikation 2003:1, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (17 MB)

2002

  Fölster, J., Wilander, A., 2002. Förändringar i vattenkemin i svenska vattendrag under 30 år. Intern publikation 2002:21, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,5 MB) bilaga (16 MB)

  Löfgren, S., Olofsson, H., 2002. Övervakning av akvatiska system i brukad skog – nuvarande status och förslag till framtida program. Intern publikation 2002:20, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,1 MB)

  Holmgren, K., 2002. Erfarenheter av temperaturloggar i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning. Intern publikation 2002:19, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Sonesten, L., 2002. Källfördelning av kväve och fosfor i Slöan/Tarmsälvens avrinningsområde. Intern publikation 2002:18, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (620 KB)

  Löfgren, S., 2002. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2000. Intern publikation 2002:17, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2 MB)

  Sonesten, L., Wallin, M., 2002. Utvärdering av blandprov för vattenkemi i Vänern, Vättern och Mälaren. Intern publikation 2002:16, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (416 KB)

  Dahl, J., 2002. Bestämning av kemiska optimumvärden för bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag. Intern publikation 2002:15, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Goedkoop, W., Sundin, P., 2002. Policy för forskarutbildning och handledning vid Institutionen för miljöanalys. Intern publikation 2002:14, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (112 KB)

  Widenfalk, A., 2002. Pesticide bioavailability in aquatic sediments – a literature review. Intern publikation 2002:11, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (250 KB)

  Andersson, B., Weyhenmeyer, G., 2002. Miljöövervakning i Mälaren 2001. Intern publikation 2002:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2 MB)

  Wilander, A., Willén, E., 2002. Limnologiska undersökningar i Stora Neden, Hallands län 2001. Intern publikation 2002:9, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Persson, G., Wilander, A., 2002. Allmän vattenkemi före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning. Intern publikation 2002:8, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Sundin, P., Kreuger, J. & Ulén, B., 2002. Undersökning av bekämpningsmedel i sediment i jordbruksbäckar år 2001. Intern publikation 2002:6, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (79 KB)

  Ulén, B., Kreuger, J. & Sundin, P., 2002. Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhällen år 2001. Intern publikation 2002:4, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (590 KB)

  Löfgren, S. & Westling, O., 2002. Modell för att beräkna kväveförluster från växande skog och hyggen i Sydsverige. Intern publikation 2002:1, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (750 KB).

2001

  Johnson, R. K., Sandin, L., 2001. Development of a prediction and classification system for lake (littoral, SWEPACLLI ) and stream (riffle SWEPACSRI ) macroinvertebrate communities. Intern publikation 2001:23, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,1 MB).

  Göransson, E., 2001. Variation of Lake Water Chemistry and Spacial Scale. (Licentiate thesis). Intern publikation 2001:22, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Grandin, U., 2001. Vad växer egentligen i Sveriges skogar - II. Sammanställning av data från andra sommarens fältarbete inom tusenyteprojektet. Intern publikation 2001:19, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (820 KB).

  Andersson, B., Weyhenmeyer, G., Herlitz, E., Wiederholm, A.-M. & Persson, G., 2001. Miljöövervakning i Mälarens fjärdar och sund 2000. – Bilaga: Miljöövervakning i Mälaren 2000, Sammanfattning. Intern publikation 2001:15, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,6 MB)

  Bråkenhielm, S., Liu, Q. & Nicklasson, A., 2001. Vegetationsinventering på provlokal. Fält- och datametodik. fullskaletest . Intern publikation 2001:14, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Lindberg, J., 2001. Swedish Environmental Quality Criteria: The Challenge of Classifying Surface Waters. Intern publikation 2001:11, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Löfgren, S., 2001. Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark – IM. Årsrapport 1999. Intern publikation 2001:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2 MB).

  Persson, G., 2001. Bottenlevande djur före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningsEffect Uppföljning. Intern publikation 2001:9, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Johansson, H. & Persson, G., 2001. Svenska sjöar med höga fosforhalter. 790 naturligt eutrofa eller eutrofierade sjöar? Intern publikation 2001:8, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Persson, G. & Ekström, C., 2001. Djurplankton före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningseffektUppföljning. Intern publikation 2001:6, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Grandin, U., 2001. Vad växer egentligen i Sveriges skogar? Utvärdering av data från första årets fältarbete inom tusenyteprojektet. Intern publikation 2001:4, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (660 KB).

  Mellander, P.-E., 2001. The Significance of Soil Conditions for Sap Flow of Scots Pine in the Boreal Environment. Intern publikation 2001:2, Institutionen för miljöanalys, SLU.

2000

  Kvarnäs, H. 2000. The Q model, a Simple Conceptual Model for Runoff Simulation in Catchment Areas. Intern publikation 2000:15, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,6 MB)

  Wallin, M. & Törnblom, E. 2000. Utvärdering av Uppsala läns samordnade recipientkontroll i vattendrag 1985-1998. Intern publikation 2000:11, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Åkesson-Nilsson, G. 2000. Characterization of chlorinated fatty acid metabolites in human cells after uptake of dichlorostearic acid, as determined by a halogen-specific detector. (Licentiate thesis). Intern publikation 2000:9, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Wallin, M., Östlund, M. & Kvarnäs, H. 2000. Näringsbelastning på vikar inom Karlstads kommun - källfördelning, retention, mål och åtgärder. Intern publikation 2000:6, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Andersson, B. Miljöövervakning i Mälarens fjärdar och sund 1999. Intern publikation 2000:5, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Wallin, M. & Weyhenmeyer, G. 2000. Samordning av miljöövervakningen i de stora sjöarna. Intern publikation 2000:2, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Åkesson-Nilsson, G. 2000. Halogene detection techniques and their use in the determination of chlorinated fatty acids - a literature review. Intern publikation 2000:1, Institutionen för miljöanalys, SLU.

1999

  Bergström, A-K. 1999. En jämförelse av bakterieantal mellan kalkade och okalkade sjöar. Intern publikation 1999:11, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Eriksson, L., Goedkoop, W., Herlitz, E. Nisell, J., Törnblom, E., Wallin, M., Wiederholm, A.-M. & Östlund, M. 1999. Kolbäcksån, Recipentkontroll 1998. Intern publikation 1999:8, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Fölster, J. 1999. Control of runoff of chemistry by processes in the near-stream zone. (Licentiate Thesis). Intern publikation 1999:5, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Fölster, J. 1999. Nitrogen dynamics in near-stream zone of forested areas. Literature review. - Intern publikation 1999:1, Institutionen för Miljöanalys, SLU.