Examensarbeten/MSc-thesis

2008

  Teutschbein, C., 2008. Improvement of the Watbal model for till soil hydrology with application to heavy metal transport. Intern publikation 2008:9. Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (600 KB)

  Spännar, M., 2008. Milsbosjöarna : ett pilotprojekt inför arbetet med åtgärdsprogram inom EU:s ramdirektiv för vatten. Intern publikation 2008:4. Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Pirard, J., 2008. Jämförande studie av recipientmodellerna Storm Tac, LakeMab & WASP. Intern publikation 2008:2. Institutionen för miljöanalys, SLU.

2007

  Palm, B., 2007. Pesticide use in rice cultivation in Tarapoto, Peru. Usage patterns and pesticide residues in water sources. Intern publikation 2007:19. Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,2 MB)

  Orback, C., 2007. Utvärdering av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i sjön Trehörningen. Intern publikation 2007:7. Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3,6 MB)

2006

  Karlsson, M., 2006. Påverkan av torvbrytning på fem vattendrag i Gävleborgs län. Intern publikation 2006:23, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (7,9 MB)

  Sigfridsson, K., 2006. Modellsimulering av optimala lägen för våtmarker med avseende på kväveretention – en fallstudie i Lidans avrinningsområde. Intern publikation 2006:15, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,1 MB)

  Bernhardsson, M., 2006. Methylmercury in runoff from forested catchments: Characterisation of three catchments prior to logging. Intern publikation 2006:2, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (376 KB)

2005

  Hallstan, S., 2005. Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams. Intern publikation 2005:27, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (7,6 MB)

  Axnér, J., 2005. Preliminär bedömning av den ekologiska statusen i Enköpingsån. Intern publikation 2005:24, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (740 KB)

  Wallin, M., 2005. Carbon dioxide evasion from a Boreal Catchment. Intern publikation 2005:18, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (350 KB)

  Persson, M. L., 2005. Impacts on plant communities by elevated CO2 concentration. Intern publikation 2005:13, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (984 KB)

  Lindsjö, A., 2005. Predicting Dissolved Organic Carbon Concentrations in Swedish Boreal Streams from Map Information. Intern publikation 2005:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,7 MB)

  Eriksson, M., 2005. Sjögull (Nymphoides peltata) i Galten - en möjlig invasionsart.. Intern publikation 2005:4, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (5,2 MB)

2004

  Lücke, S., 2004. Miljöundersökning av Herrgårdsdammen, Sågdammen och Nerån i bruksorten Österbybruk. Intern publikation 2004:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1,9 MB)

  Westöö, A.-K., 2004. Isfria vintrar - hur påverkas vattenkvalitet och växtplanktonutveckling i Sveriges största sjöar. Intern publikation 2004:9, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (820 KB)

  Arbjörk, C. 2004. Effects of the insecticide Deltamethrin on benthic macroinvertebrates – field and laboratory studies. Intern publikation 2004:8, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3 MB)

  Larsson, P., 2004. Utveckling och tillämpning av en distribuerad GIS-baserad snösmältnings- och avrinningsmodell. Institutionen för miljöanalys, UPTEC W 04 005, ISSN 1401-5765. Tryckt hos Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. pdf-fil (1,8 MB)

2003

  Johansson, O., 2003. Topografins inverkan på grundvattennivå och markvattenhalt i ett svenskt skogsområde. Intern publikation 2003:20, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (604 KB)

  Kvernes, E., 2003. Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk och sediment – en litteraturstudie och en fallstudie av tio svenska referenssjöar. Intern publikation 2003:6, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2 MB)

  Öhlander, J., 2003. Sediment toxicity in River Kolbäcksån – toxicity tests with Chironomus riparius and Gammarus pulex. Intern publikation 2003:5, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (950 KB)

  Astner, L., 2003. Miljöutredning för NTB Transport Systems. Intern publikation 2003:3, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (4,4 MB)

  Clark, K., 2003, Chlorinated fatty acids in muscle lipids and blubber of harbour porpoise and harbour seals. Intern publikation 2003:2, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (100 KB)

2002

  Wisén, Å., 2002. Återhämtning eller fortsatt försurning? Sammanställning samt trendstudier av sulfat- och baskatjonbudgetar för åtta svenska avrinningsområden. Intern publikation 2002:13, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Reizenstein, M., 2002. Fiskfaunans utveckling under 1900-talet i sjöar inom IntegreradKalkningsEffektUppföljning. Intern publikation 2002:12, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Karlberg, A., 2002. Skogsbrukseffekter på små vattendrag - en bottenfaunaundersökning i 17 bäckar i Jämtlands län. Intern publikation 2002:7, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Hedlund. M., 2002. Deltametrins toxiska effekter för Chironomus riparius – en jämförande studie mellan kontaminerat sediment och vatten. Intern publikation 2002:5 Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (140 KB)

  Hancke, M., 2002. Dietary effects on growth and fecundity of Chironomus riparius: the role of fatty acids. Intern publikation 2002:3 Institutionen för miljöanalys, SLU.

2001

  Forsberg, A., 2001. Miljöledningssystem vid Mellersta Banregionen. Resultat av Projektenhetens miljöutredning. Intern publikation 2001:25 Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (700 KB)

  Carnwall, M., 2001. Studies of the impact of glyphosate on fish and fishpond water under mesocosm conditions. Intern publikation 2001:24, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Lönnberg, A., 2001. Kartläggning av miljöfarlig verksamhet i Uppsala under 1800- och 1900-talen. Inventering av potentiellt förorenade områden. Intern publikation 2001:21, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Magne, R., 2001. Miljöövervakning – en svår uppgift i utvecklingsländer. En fallstudie i Oruro, Bolivia. Intern publikation 2001:20, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (552 KB)

  Myhr, A., 2001. Atrazine and dichlobenil residues in Uppsala soil? A study of soil cores.Intern publikation 2001:18, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Bilén, A-K., 2001. Bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten i Vänerns avrinningsområde år 1986-2000. Förekomst och möjliga effekter på natur och människor. Institutionen för miljöanalys, SLU(Intern publikation 2001:17) och Vänerns vattenvårdsförbund. pdf-fil (1,2 MB)

  Neumann, D., 2001. Bedömning av vattenkvalité i Sverige och Tyskland - en jämförande studie i teori och praktik. Intern publikation 2001:16, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (696 KB)

  Käller, A., 2001. Vegetation-evironment interactions in a boreo-nemoral forest in east central Sweden. Intern publikation 2001:13, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (152 KB)

  Åkerman, S., 2001. Fosfor i Sågsjön under 50 år. Intern publikation 2001:12, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (3 MB)

  Gustafsson, A., 2001. Pesticides in stream and pond sediments of the Vemmenhög area, a small agricultural catchment in Southern Sweden. Intern publikation 2001:7, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Andersson, H. C., 2001. Är nuvarande kritiskt kemiska värden relevanta för att bedöma försurningspåverkan på fisk i svenska sjöar? Intern publikation 2001:5, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (670 KB)

  Gunnarsson, C., 2001. Glyphosate residues in surface water - A study of streams in Uppsala, summer 2000. Intern publikation 2001:3, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Åkerblom, L., 2001. Effekter av lakvatten från avfallsdeponier – hur återspeglas miljöpåverkan på fiskens olika organisationsnivåer? Intern publikation 2001:1, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (2,9 MB)

2000

  Dung, T. V., 2000. Determination of carbendazim sorption-desorption in vietnamese soils with different pH, content of clay and organic carbon. Intern publikation 2000:14, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Levin, A., 2000. Makrofyter och växtplankton i Dalbyviken, nordöstra Mälaren - en interaktionsstudie. Intern publikation 2000:13, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (1100 KB)

  Persson, M., 2000. The effects of modern pesticides on bacterial activity and denitrification in lake sediments. Intern publikation 2000:12, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (80 KB)

  Elfvendahl, S., 2000. Detection of pesticide residues in rivers of an Atlantic rain forest reserve in Brazil. Intern publikation 2000:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (348 KB)

  Lundström, S., 2000. Plant cover estimate in long-term monitoring - how to assess its precision. Intern publikation 2000:8, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (608 KB)

  Wallman, K., 2000. Atrazine and dichlorobenzamide residues in the ground water of Uppsala. Intern publikation 2000:7, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Sandin, L., 2000. Spatial and temporal variability of benthic macroinvertebrates in running waters - implications for biomontoring. Intern publikation 2000:4, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Lindgren, D., 2000. Upptag och förekomst av microcystiner i rädisa och sallad vid bevattning med sjövatten som innehåller cyanobakterier. Intern publikation 2000:3, Institutionen för miljöanalys, SLU.

1999

  Päiviö, J., 1999. Effects of modern pesticides on the microbial community in a natural and in an artificial sediment- a microcosm study. Intern publikation 1999:10, Institutionen för miljöanalys, SLU. pdf-fil (136 KB)

  Örngren, D., 1999. Bottenfauna i kalkade vattendrag: Utvärdering av biologisk måluppfyllelse i våren 1995. Intern publikation 1999:9, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Arvidsson, A., 1999. Determination of pesticides in ponds in an agricultural region in Sweden - a sampling of water by solid-phase extraction. Intern publikation 1999:7, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Andersson, H., 1999. Sampling of pesticides in water using solid-phase extraction. Intern publikation 1999:6, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Dahl, J., 1999. Functional feeding groups of benthic macroinvertebrates in Swedish lakes and streams and the importance of spatial scale. Intern publikation 1999:4, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Wästlund, D., 1999. The role of sediment characteristics and food regimen in a toxicity test with Chironomus riparius. Intern publikation 1999:3, Institutionen för Miljöanalys, SLU. pdf-fil (104 KB)

  Grankvist, J., 1999. Nitrogen as a limiting factor for phytoplankton biomass in nutrient poor lakes. Intern publikation 1999:2, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Vilsone, Z., 1999. Groundwater pollution with pesticides. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Lindberg, A., 1999. Miljö och regional utveckling - miljöaspekter i svenska program för EU:s strukturfonder, samt förslag beträffande strategisk miljöbedömning. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Teterovska. D., 1999. Thin-layer chromatography in pesticide analysis. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

1998

  Karlsson, A-L., 1998. The fate of lindane in sediment toxicity tests and its interactions with the microbial community. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Friman, A., 1998. Semi permeable membrane device technology applied on semipolar and polar pesticides. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Blomkvist, L., 1998. Analysmetod för tensider LAS och SAS. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Volkova, L., 1998. Degradation of pesticides in manure. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Karlsson, S., 1998. Karaktärisering av tre sjöar i Dalarna med System Aqua inklusive inventering av makrofyter. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

1997

  Svantesson, E., 1997. Clean-up of extract for analyses of pesticides in complex matrices. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Söderhielm, A-C., 1997. Förekomst av giftproducerande cyanobakterier i Storsjön, Sandviken kommun, sommaren 1997. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Lindemalm, F., 1997. Forest certification and community forestry as means of preserving biodiversity in a natural tropical production forest. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.

  Snäll, T., 1997. Dead wood quantity and edge effects on dead wood and fungal indicators species. Intern rapport, Institutionen för miljöanalys, SLU.