Programbeskrivning

Landsomfattande sjöinventeringar

Delprogrammet syftar till att ge en bild av tillståndet i det samlade beståndet av svenska sjöar och vattendrag och påverkan av försurning, övergödning och förekomst av metaller. Under senare år har resultat från sjöinventeringarna bl.a. utgjort underlag för internationella överenskommelser om utsläppsbegränsningar av svavel och kväve.

Nationella sjöinventeringar har genomförts vart femte år sedan 1972/1975. Tidigare undersöktes främst de vattenkemiska förhållandena, men vid 1995 års sjöinventering, som omfattande omkring 3000 sjöar, provtogs i ett urval av sjöar också djurlivet på grunda bottnar.

Referenssjöar (Tidsseriesjöar), nationella

Delprogrammet syftar till att följa mellanårsvariationer och förändringar över tiden i ett för landet representativt urval av sjöar som inte är direkt påverkade av utsläpp eller intensiv markanvändning. Resultaten skall också kunna användas som referens vid tolkning av de periodvisa, landsomfattande sjöinventeringarna och för bedömning av förändringar i mer påverkade vattenområden.

Referenssjöar (Tidsseriesjöar), regionala

Länsstyrelserna bedriver sedan 1995 enskilt eller i samverkan miljöövervakning med delvis samma programstruktur och syften som gäller nationellt. Flertalet av de 70 stationer som ingår i databasen har tidigare tillhört det nationella programmet. Tidigare benämningar: Kalkrefeenssjöar.

Referenssjöar, fördjupat program (Integrerad, intensiv övervakning av sjöar )

Delprogrammet syftar till att ge information om fler variabler och med högre tidsupplösning än i vad som ges av övriga delprogram. Det ska därmed bl.a. ge underlag för modellering av fysikalisk-kemiska och biologiska förhållanden som inte kan undersökas med mätningar i ett större antal objekt.

Integrerad kalkningseffektuppföljning i sjöar (IKEU)

Delprogrammet syftar till att följa långsiktiga effekter av kalkning och därvid påvisa skillnader mot försurande respektive naturligt sura och icke sura sjöar.

De stora sjöarna

Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren ingick fram till och med 1995 i den nationella miljöövervakningen, men överfördes därefter till regional nivå. Institutionen bedriver fortsatt övervakning av de tre förstnämnda på uppdrag från resp. regionalt organ.

Landsomfattande vattendragsinventeringar

Delprogrammet syftar till att ge en bild av tillståndet i det samlade beståndet av små och medelstora svenska vattendrag med särskild inriktning på den biologiska mångfalden. Delprogrammet genomfördes för första gången samtidigt med 1995 års sjöinventering, då bottenfauna och vattenkemi provtogs i ca 700 vattendrag.

Referensvattendrag (Tidsserievattendrag), nationella

Delprogrammet syftar till att följa mellanårsvariationer och förändringar över tiden i ett för landet representativt urval av vattendrag som inte är direkt påverkade av utsläpp eller intensiv markanvändning. Resultaten skall också kunna användas som referens vid tolkning av de periodvisa, landsomfattande vattendragsinventeringarna och för bedömning av förändringar i mer påverkade vattenområden.

På sikt skall både kemiska och biologiska variabler ingå i undersökningarna. Ett slutligt urval av vattendrag har ännu ej gjorts, och endast orienterande biologiska undersökningar har genomförts.

Referensvattendrag (Tidsserievattendrag), regionala

Länsstyrelserna bedriver sedan 1995 enskilt eller i samverkan miljöövervakning med delvis samma programstruktur och syften som gäller nationellt. Stationerna i de regionala tidsserievattendragen är till en del överförda från motsvarande nationella program.

Flodmynningar

Delprogrammet syftar till att följa den flodburna transporten av näringsämnen och andra substanser till omgivande havsområden. Delprogrammet omfattar de större svenska vattendragen samt vissa representativa mindre vattendrag. Mätpunkterna ligger i regel uppströms tätorter och industrier vid vattendragens mynningar och mäter ämnestransporten från ca 85% av den svenska landarealen.

Integrerad kalkningseffektuppföljning i vattendrag (IKEU)

Delprogrammet syftar till att följa långsiktiga effekter av kalkning och därvid påvisa skillnader mot försurande respektive naturligt sura och icke sura vattendrag.

Samordnad recipientkontroll

Övervakning i syfte att belägga effekter av utsläpp och markanvändning bedrivs av vattenvårdsförbund o.a. organisationer i form av samordnad recipientkontroll. Övervakningen är samordnad inom avrinningsområden eller på annat sätt sammanhängande vattenområden.

Äldre program

Vissa stationer som ingår i den nuvarande miljöövervakningen har påbörjats inom tidigare program. Stationer från Basdatanätet, Yt- och Markvattenkemiska nätet och IHD (Internationella Hydrologiska Dekaden) ingår sålunda numera i delprogrammen Referensvattendrag och Flodvattennätet. Från det förutvarande PMK-programmet i sjöar och vattendrag har vissa stationer överförts till Flodmynningar (1), Referensvattendrag (2, 4, 5), respektive delprogrammen för de stora sjöarna (3) (äldre beteckningar givna inom parentes). Kvarvarande stationer från de s.k. kalkreferenssjöarna ingår numera i delprogram Referenssjöar.

I databasen vid Institutionen för miljöanalys finns data från ytterligare objekt som undersökts av institutionen. Data är tillgängliga efter särskild överenskommelse.