NLU/SNV PM Rapporter (fr o m oktober 1978)

63/390. Undersökningar i Vänern 1969-1971.

64/391. Wiederholm, T. 1973. Bottanfaunaundersökningar i Vänern, maj 1973.

65/392. Håkanson, L. 1973. Sampling of recent sedimentary deposits: a new sampler.

66/393. Willén, T. et al. 1973. Juliundersökningen 1965-1970 av Galten-Blacken, Mälaren.

67/394. Willén, E. 1973. Växtplanktonarter i Mälaren 1965 och 1969.

68/399. Andersson, B. 1973. Vegetationsundersökningar i Mälaren. I. Ekoln 1969-1972.

69/400. Jönsson, E. 1973. Limnologisk databehandling. Beskrivning av fysikalisk-kemiska program.

70/414. Marelius, I. 1974. Limnologisk databehandling. Beskrivning av biologiska behandlingsrutiner II.

71/415. Wiederholm, T. 1974. Studier av bottenfaunan i Mälaren.

72/416. Wiederholm, T. 1974. Studier i bottenfaunan i Vättern.

73/446. Ahl, T. et al. 1974. Limnologiska studier av nordöstra Mälaren, Ekoln-Görväln 1969-1973.

74/450. Almer, B. 1974. Bekämpning av binnikemasken, Diphyllobothrium latum (L.).

75/461. Andersson, B. 1974. Högre vattenvegetation i Hjälmaren 1970-1973.

76/525. Willén, E. 1974. Metodik vid växtplanktonundersökningar.

77/509. Welch, E.B. 1974. The water quality of nearshore areas in Lake Vänern- causes and prospects.

78/526. Tirén, T. 1974. Växtplankton i Mälaren 1965-1972. Regionala och temporala aspekter.

79/561. Kvarnäs, H. 1975. Den geostrofiska strömningen i Värmlandssjön (Vänern).

80/563. Håkanson, L. 1975. Kvicksilver i Vänern - nuläge och prognos.

81/673. Andersson, B. 1975. Vegetationsundersökningar i norra Vättern 1971-1973.

82/655. Grönberg, B. 1975. Djurplankton i Mälaren 1965-1966 och 1979-1971.

83/656. Wiederholm, T. 1975. Bottenfaunan i Åsfjorden, Vänern. Regional variation och påbörjad återhämtning.

84/674. Kronborg, L. 1975. Fastsittande alger i Hjälmaren med tillflöden.

85/672. Lindell, L. 1976. Water movements and exchange processes within five nearshore areas in Lake Vänern.

86/697. Marelius, I. 1976. Limnologisk databehandling. Beskrivning av biologiska behandlingsrutiner III.

87/718. Willén, E. 1976. Phytoplankton and environmental factors in Lake Hjälmaren, 1966-1973.

88/740. Håkanson, L. & Ahl, T. 1976. Vättern - recenta sediment och sedimentkemi.

89/759. Tolstoy, A., Winbladh, E. 1976. Klorofyll a i Mälaren 1965-1974.

90/820. Wiederholm, T. 1977. Bottenfaunan i Hjälmaren. The bottom fauna of Lake Hjälmaren.

91/831. Tolstoy, A. 1977. Methods of determining chlorophyll a in phytoplankton. Metoder för bestämning av klorofyll a i växtplankton.

92/839. Håkanson, L. 1977. Sediments as indicators of contamination -investigations in the four largest Swedish lakes. Sediment som indikator på förorening - undersökningar i Sveriges fyra största sjöar.

93/1030. Kvarnäs, H. 1978. Dynamiska studier i Vänern och Ekoln. Dynamic studies in Lake Vänern and Lake Ekoln.

94/1059. Andersson, B. 1978. Vegetationsundersökningar i Mälaren II. 1970-77. Aquatic macrophytes of Lake Mälaren II. 1970-77.

95/1079. Håkanson, L. 1978. Hjälmaren - en naturgeografisk beskrivning. Lake Hjälmaren - a physical geographical description.