Meddelanden från Mälarundersökningen (1-29)
Meddelanden (RAPPORT) från Naturvårdsverkets Limnologiska Undersökning (30-62).

M 1. Ahl, T. & Willén, T. 1966. Mälarundersökningen 1964-1966.

M 2. von Platen, C. 1966. Högre vattenväxtvegetatonen inom Köpingsåns vattensystem.

M 3. Ek, J. 1966. Högre vattenväxtvegetationen inm södra delen av Kolbäcksåns vattensystem, 1965.

M 4. Tolstoy, A. 1966. Kvantiativ bestämning av klorofyll a i Mälaren, 1965.

M 5. Ahl, T. 1967. Kemiska undersökningar inom västra delen av Näarkes Svartå.

M 6. Almer, B. 1967. Diphyllobotrium latum (L.) och andra fiskparasiter i Salbosjön, Örebro län, 1965 och 1966.

M 7. Westin, L. 1967. Fiskbeståndet i Salbosjön, Örebro län, hösten 1965.

M 8. Arnemo, R., Bonthron, E., Fondén, R., Olsson, Ol, Tolstoy, A. & Willén, T. 1967. Metodik vid biologiska sjöundersökningar. 2 uppl. 1968.

M 9. Carlsson, I. 1967. Högre vattenväxtvegetationen i sjöar inom Strängnäs- Mariefredsområdet, 1965.

M 10. Eriksson, S. 1967. Djurplankton i håvprover från Görväln (Mälaren), 1955-1956.

M 11. Bonthron, E. 1967. Växtplankton inom Köpingsåns vattensystem, 1964-1965.

M 12. Fondén, R. 1967. Bestämning av heterotrofa bakterier i insjövatten.

M 13. Söderqvist, K. 1967. Växtplankton från tio sjöar i sydöstra Uppland, 1965-1966.

M 14. Wetterling, G. 1967. Djurplankton i Mälaren: avsnittet Stora Ullevifjärden- Stäket, mars 1965.

M 15. Aasa, R. 1967. Lilla Ullevifjärden. Djurplankton under vinterperioden 1965.

M 16. - 1967. Lilla Ullevifjärden. Växtplankton under vinterperioden 1965.

M 17. Iregren-Björkqvist, E. & Tirén, T. 1967. Djurplankton i Stockholmsområdet av Mälaren, sommaren 1965.

M 18. Grönberg, B., Ramberg, L. & Winbladh, B. 1967. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. I. Fysikalisk

M 19. Ahl, T. 1968. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. II. Jonsammansättning, närsalter och organisk substans.

M 20. Grönberg, B., Schuisky, G. & Skommar, A.-B., 1968. Limnologiska studier i malingsbo-Klotenregionen. III. Biologiska undersökningar.

M 21. Kjällman, A. 1968. Lilla Ullevifjärden. Bottenfaunan under sommaren 1966.

M 22. Hammar, S. 1968. Näringsekologi hos fisk i Lilla Ullevifjärden.

M 23. Fondén, R., Grönberg, B. & Tolstoy, A. 1968. Bakteriehalt, växtplankton och klorofyll a i Vättern 1966 och 1967.

M 24. Ek, J., Fondén, R., Rudander, B. & Tolstoy, A. 1968. Hedströmmen. I. Bakteriehalt, växtplankton, klorofyll och högre vattenväxtvegetation 1966.

M 25. Fondén, R. 1968. Bakteriologiska undersökningar i Hjälmaren 1965-1967.

M 26. Bonthron-Willén, E. 1968. Växtplanktonundersökningar i Hjälmaren 1965-1967.

M 27. Rundberg, H. 1968. Fisket i Mälaren. Intervjuundersökning angående det yrkemässiga fisket 1964-1966.

M 28. Mellgren, I. 1969. Hedströmmen. II. Djurplankton under sommarperioden 1966.

M 29. Ahl, T., Arnemo, R., Bonthron, E., Ek, J., Fondén, R. & Tolstoy, A. 1969. Limnologiska studier i Salbosjön och Ljustjärn, Örebro län, 1965-1967.

M 30. Metodik vid biologiska sjöundersökningar. 1969.

M 31. Söderqvist, K. 1970. Växtplankton i Mälaren 1964-1967.

M 32. Wiederholm, T. 1970. Bottenfaunan i Mälaren vintern 1969.

M 33. Aasa, R. 1970. Lilla Ullevifjärden. Växt- och djurplankton 1965.

M 34. Kvarnäs, H. & Lindell, T. 1970. Hydrologiska studier i Ekoln.

M 35. Ahl, T. 1970. Research on the large lakes of Sweden.

M 36. Toth, I. 1970. Metodstudier över bestämning av klorofyll och andra pigment med spektorfotometri och tunnskiktskromatografi.

M 37. Wiederholm, T. 1970. An exotic Oligochaete, Branchiura sowerbyi Beddard, in a warm water effluent in Lake Mälaren.

M 38. Fondén, R. 1970. Bakteriologiska undersökningar av Mälaren och Hjälmaren 1965-1968.

M 39. Jönsson, E. 1971. Databehandling inom Naturvårdsverkets limnologiska undersökning.

M 40. Grönberg, B. & Wahlberg, K. 1971. Limnologiska studier i Malingsbo-Kloten- regionen. IV. Fiskfaunans sammansättning och näringsrelationer.

M 41. Andersson, I. & Johansen, G. 1971. Hedströmmen. III. Bottenfaunistiska studier 1967.

M 42. Rosen, B. 1971. Bottenfaunan i Hjälmarens sublitoral.

M 43. Rundberg, H. 1971. Fisket i Hjälmaren. Intervjuundersökning angående det yrkesmässiga fisket 1966-1969.

M 44. Grönberg, B. 1971. Djurplanktonundersökningar i Hjälmaren 1964-1967 och 1969.

M 45. Ahl, T. & Willén, T. 1971. Lake Mälaren. I. Principle features in the chemistry of Lake Mälaren. II. The biological section.

M 46. Grönberg, B. 1971. Regionallimnologiska studier i Mälarens nederbördsområde, maj och augusti 1969. Djurplankton.

M 47. Kvarnäs, H. & Lindell, T. 1971. Vattentransporten mellan Mälarens fjärdar 1965-1969.

M 48. Lemming, J., Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1971. Mälarens areal- och volymförhållanden.

M 49. Olsson, A.-B. 1972. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. V. Bottenfaunistiska studier 1968.

M 50. Wiederholm, T. 1972. Provtagnings- och analysmetodik vid bottenfaunaundersökningar.

M 51. Mossberg, P. & Nyberg, P. 1972. Limnologiska studier i Malingsbo-Kloten- regionen. VI. Abborrens tillväxt och näringsval i fyra tjärnar.

M 52. Tolstoy, A. 1972. Chlorophyll-a and primary production of phytoplankton in two basins of Lake Mälaren (Lilla Ullevifjärden and Ekoln).

M 53. Willén, T. 1972. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. VII. Sammanfattande synpunkter.

M 54. Grönberg, B. 1973. Djurplanktonundersökningar i Ekoln (Mälaren) 1967-1969.

M 55. Magnusson, S. 1972. Vatten- och strandvegetation i Lilla och Stora Ullevifjärden, Mälaren, 1965.

M 56. Marelius, I. 1972. Databehandling inom NLU. Beskrivning av behandlingsrutiner vid NLU:s biologiska sektion.

M 57. Johansson, K. 1973. Sjöarna i Tivedenområdet - en limnologisk inventering.

M 58. Ryding, S.-O. & Borg, H. 1973. Sedimentkemiska studier i Lilla Ullevifjärden.

M 59. Grönberg, B., Marelius, I. & Tolstoy, A. 1973. Metodstudier inom NLU. Biologiska sektionen.

M 60. Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1973. A study of the interaction between lake water and river water.

M 61. Lemming, J., Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1973. Mobilt instrument för vattenkvalitémätning in situ.

M 62. Ahl, T. 1973. En balans över vatten-, kväve- och fosformängder i Galten åren 1965-1971.