Rapporter och artiklar 1997

Ahlgren, G., Goedkoop, W., Markensten, H., Sonesten, L. & Boberg, M. 1997. Seasonal variations in food quality for pelagic and benthic invertebrates in Lake Erken - The role of fatty acids. – Freshwater Biology 37(4).

Berglöf, T. 1997. Supercritical fluid extraction (SFE) in environmental analysis. Total extraction and study of pesticide retention in soil. – Agraria 70. Acta universitatis Agriculturae Sueciae. Swedish University of Agricultural Sciences.

Blomkvist, L. 1997. Analysmetod för tensiderna LAS och SAS. - Examensarbete på Matematisk-Naturvetenskaplig linje vid Uppsala Universitet. Handledare: Kylin, H. & Peterson, M.

Bringmark, L. 1997. Accumulation of mercury in soil and effects on soil biota. I Sigel, H. & Sigel, A. (red.). Mercury and its effects on environment and biology. Metal ions in biological systems, vol 34. –Marcel Dekker Inc., New York, ss. 161-184.

Girma, M., Sundin, P., Adalsteinsson, S. & Jensén, P. 1997. Uptake and translocation of N and P in Leucaena leucocephala grown at different N. P and Al concentrations. – I Ando, T. m.fl. (red.), Plant nutrition – for sustainable food production and environment, ss. 135-136.

Goedkoop W., Gullberg K., Johnson, R.K. & Ahlgren, I. 1997. Microbial response of a freshwater benthic community to a simulated diatom sedimentation event - interactive effects of benthic fauna. – Microbial Ecology: 34(2):131-143.

Gullberg, K.R., Goedkoop, W. & Johnson, R.K. 1997. The fate of diatom carbon within a freshwater benthic community - a microcosm study. – Limnology and Oceanography 42: 452-460.

Harper, T., Bidleman, T.F., Kylin, H., Strachan, W. & Halsall, C. 1997. Polychlorinated naphthalenes in arctic and urban air. – The AMAP International Symposium on Environmental Pollution of the Arctic 1: 381–383. Tromsø.

Henriksen, A., Mannio, J., Wilander, A., Moiseenko, T., Traaen, T. S., Skjelkvåle, B. L., Fjeld, E. & Vuorenmaa, J. 1997. Regional lake surveys in the Barents region of Finland, Norway, Sweden and Russian Kola, 1995. Results. – NIVA, Acid Rain Research, report 45/97.

Henriksen, A., Skjelkvåle, B.L., Mannio, J., Wilander, A., Jensen, J.P. & Moiseenko, T. 1997. Results of national lake surveys 1995 in Finland, Norway, Sweden, Denmark, Russian Kola, Russian Karelia, Scotland and Wales. – NIVA Acid Rain Research, report 47/97.

Hult, A., Beckman-Sund, U., Möller, T., Willén, E. & Erlandsson, B. 1997. Algtoxiner i sjö- och dricksvatten. – Livsmedelsverket, rapport 19/97.

Karlsson, S. 1997. Karaktärisering av tre sjöar i Dalarna med hjälp av System Aqua. Inventering av akvatiska makrofyter. Handledare: Willén, E. & Andersson, B. - Länsstyrelsen Dalarna 1997:7.

Kvarnäs, H. 1997. Modellering av näringsämnen i Vätterns tillrinningsområde. Källfördelning och Retention. – Vätternvårdsförbundet, rapport 46.

Kylin, H., Harner, T. & Strachan, W. 1997. Long-range transport and global fractionation of persistent organic pollutants – Polarforskningssekretariatets årsbok 1995/96:78-80.

Liu, Q. 1997. Variation partitioning by partial redundancy analysis (RDA) – Environmetics 8: 75-85.

Mu, H., Wesén, C. & Sundin, P. 1997. Halogenated fatty acids. I. Formation and occurrence in lipids. – Trends in Analytical Chemistry 16(5): 266-274.

Mu, H., Sundin, P. & Wesén, C. & 1997. Halogenated fatty acids. II. Methods of determination in lipids. – Trends in Analytical Chemistry 16(5): 274-286.

Palmer, M., Covich, A., Finlay, B., Gibert, J., Hyde, K., Johnson, R., Kairesalo, T., Lake, S., Lovell, C., Naiman, R., Ricci, C., Sabater, F. & Strayer, D. 1997. Biodiversity and ecosystem processes in freshwater sediments. – Ambio 26(8): 571–577.

Posch, M., Kämäri, J., Forsius, M., Henriksen, A. & Wilander, A. 1997. Environmental auditing. Exceedance of critical loads for lakes in Finland, Norway, and Sweden: reduction requirements for acidifying nitrogen and sulfur deposition. – Environmental Management 21(2): 291-304.

Roos, G. 1997. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 1996. - Årsrapport till Naturvårdsverket.

Samuelsson, E. & Schyberg, C. 1997. Mälaren-Hjälmaren. Vattenvegetationen i Mälaren - förändringar av utbredning och sammansättning sedan 1970-talet. - Kommittén för Mälarens Vattenvård. Publ.nr 38. Handledare: Andersson, B.

Svantesson, E. 1997. Clean-up of extracts for analysis of pesticides in complex matrices. - Examensarbete i analytisk kemi, vt 1997. Handledare : Kylin, H. & Nilsson, M.-L., Institutionen för miljöanalys.

Terenius, O. & Åkerblom, M. 1997. Evaporated extracts of samples for pesticide residue analysis simplifies transport from remote places. – Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 58:341-347.

Traunspurger, W., Bergtold, M. & Goedkoop, W. 1997. The effects of nematodes on bacterial activity and abundance in a profundal freshwater sediment. – Oecologia 112: 118-122.

Wiederholm T. and R.K. Johnson. 1997. Monitoring and assessment of lakes and watercourses in Sweden. – Proceedings of Monitoring Tailor-made II: 317-329.

Wiederholm, T. 1997. Assessing the nature conservation value of fresh waters: a Scandinavian view. I Boon, P. & Howell (red.) Freshwater quality: defining the indefinable? Ss. 353–368 – Scottish Natural Heritage. Edinburgh: the Stationery Office.

Wallin, M. & Eriksson, L. 1997. Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 1996. – Rapport till Tidans vattenvårdsförbund.

Wallin, M., Eriksson, L., Fölster, J., Herlitz, E., Persson, G., Sjöstedt, I. & Wiederholm, A-M. 1997. Vattenkemiska och biologiska förhållanden i Vänern 1996. I Vänern 1996. – Årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund, rapport nr 4.

Wallin, M., Eriksson, L., Herlitz, E., Persson, G., & Wiederholm, A-M. 1997. Vättern och dess tillflöden 1996. – Vätternvårdsförbundets årsskrift 1997, rapport 47.

Wilander, A. & Willén, E. 1997. Vättern och dess tillflöden 1971-1994. – Vätternvårdsförbundet, rapport 40.

Wilander, A. 1997. Referenssjöarnas vattenkemi under 12 år; tillstånd och trender. – Naturvårdsverket, rapport 4652.

Wilander, A., Johnson, R.K., Goedkoop, W. & Lundin, L. 1997. Riksinventeringen 1995: En synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket, rapport 4813.

Willén, E., Andersson, B. & Söderbäck, B. 1997. A biological assessment tool for Swedish lakes and watercourses. I Boon, P. & Howell (red.) Freshwater quality: defining the indefinable? Ss. 327–333 – Scottish Natural Heritage. Edinburgh: the Stationery Office.

Willén, T. & Mattsson, R. 1997. Water-blooming and toxin-producing cyanobacteria in Swedish fresh and brackish waters, 1981–1995. – Hydrobiologia 353: 181–192.

Åkerblom, M. 1997. Utveckling av metoder för att spåra rester av bekämpningsmedel i miljö och lantbruksprodukter. – Rapport till Jordbruksverket.